Kontrola niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi cz IV niebezpieczne substancjeKontrola niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi cz IV

J. Henin: Dyrektywa SEVESO ma na celu zapobieganie awariom związanym z substancjami niebezpiecznymi, co dotyczy głównie przemysłu chemicznego. Dziś dokonywany jest przegląd pewnych zapisów tej dyrektywy, która do tej pory nie była jeszcze modyfikowana. W obliczu katastrof naturalnych należy zapewnić większe bezpieczeństwo człowiekowi i środowisku. Dostęp do procesu decyzyjnego dla społeczeństwa nie jest taki sam dla wszystkich. Tekst ten w wielu punktach powinien jeszcze zostać ulepszony. Zaproponowany tekst wprowadza możliwości derogacji, co jest kwestią problematyczną. Potrzeba dwóch dodatkowych artykułów odnoszących się do personelu. Brakuje także zapisów odnośnie dostępu do niebezpiecznych substancji przez podwykonawców. Tego typu relacje handlowe muszą zostać ujęte w tym tekście. Nie widać także nic odnośnie wyciągania wniosków z awarii mających miejsce. Zagrożenia naturalne również powinny zostać uwzględnione, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników instalacji i ludności. A.

Meszaros: Wypadki w instalacjach przemysłowych prowadzą często do konsekwencji, których można by było uniknąć. Dyrektywa SEVESO II powinna zostać przekształcona. Odnosi się ona do 10 tyś. przedsiębiorstw i za zadanie ma zmniejszenie ilości wypadków. System musi zostać zmodyfikowany. Dziś dyrektywa działa dobrze, zakres jej stosowania jest doprecyzowany, podobnie jak wartości graniczne substancji niebezpiecznych. Trzeba zagwarantować państwom członkowskim prawo do decyzji, co będzie publikowane, a co nie. Należy również zmniejszyć obciążenia administracyjne.

Przedstawiciel KE: Przegląd dyrektywy pokazał, iż funkcjonuje ona dobrze, skutecznie zmniejszyła ilość awarii, liczba zakładów zarejestrowanych w UE zwiększa się, a liczba awarii jest coraz niższa. Jeśli chodzi o klasyfikację substancji chemicznych oznaczają, iż wiele takich chemikaliów sklasyfikowanych będzie na podstawie ich cech. Cechy te jednak nie odzwierciedlają zagrożenia w przypadku awarii z taką substancją.