Kontrola niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi cz III niebezpieczne substancjeFlorenz Karl-Heinz Zanim UE przejdzie do wielkiego rozszerzania zastosowania należy określić co państwa członkowskie robią w kwestii wdrażania obowiązującej Dyrektywy.Krahmer Holger Konieczne jest stosowanie Dyrektywy SEVESO III w odniesieniu do wszystkich substancji niebezpiecznych. Aktualna Dyrektywa SEVESO II dobrze funkcjonuje. 25-30 wypadków co roku jest poważnym argumentem, aby stworzyć bezpieczniejsze ukształtowanie środowiska chemicznego. Należy określić skąd się biorą wypadki. Czy są to instalacje, które niepodległy lub te które podlegały SEVESO II. Należy również przeanalizować w jaki sposób wdrażana jest Dyrektywa przez państwa członkowskie. Nie można doprowadzić do wprowadzenia dodatkowych kosztów regulacji i obciążeń biurokratycznych. Liczba inspekcji nie przyczynia się bezwzględnie do zwiększenia bezpieczeństwa. Liczba inspekcji powinna być związana z ryzykiem wynikającym z danej instalacji i doświadczeniem danego podmiotu operującego. Trzeba zaangażować opinię publiczną. Należy analizować upubliczniane informacje tak aby służyły obywatelom a nie terrorystom.

Prezydencja Węgierska Zdania państw członkowskich są podzielone w zakresie derogacji, działania w przypadku wystąpienia awarii, zakres stosowania, upubliczniania danych, organizacji inspekcji. Konieczne jest wypracowanie porozumienia.

KE Dostęp do informacji i wymiaru sprawiedliwości obywateli jak i udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji jest istotny. Kwestia ochrony mienia jest niepotrzebna. Nie jest celem Dyrektywy SEVESO III. Niepotrzebnie poszerza się zakres stosowania dyrektywy. Włączono kwestię ochrony mienia tylko w aspekcie obowiązku sprawozdawczości. Najważniejsza jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska skąd też wynika kwestia ochrony mienia. Dyrektywa SEVESO II, w ciągu 15 lat, stosowana była w zadowalającym stopniu. Należałoby poprawić aspekt informacji, dostępu, planu działań prewencyjnych, programów ochronnych w przedsiębiorstwach. Musi być to lepiej podawane do wiadomości mieszkańców. Obszar przyczyny awarii wiąże się często z wewnętrzną organizacją i zarządzaniem instalacji w przedsiębiorstwie. Nie można zapomnieć o celu dostosowania dyrektywy SEVESO III do tego co zostało uzgodnione w innych Dyrektywach, również w pakiecie REACH. Powodem zmiany Dyrektywy SEVESO II jest inny system klasyfikacji, który jest o wiele szerszy, również o wszelkie klauzule derogacyjne czygwarancyjne. Aby uniknąć wprowadzania rzeczy, które nie powinny się znaleźć w Dyrektywie zastosowano klauzule derogacyjne, które dotyczą poziomu europejskiego i krajowego. Tak aby nie pozwolić na niechciane zmiany. Możliwość decydowania przez państwa członkowskie może doprowadzić do zaburzenia konkurencyjności. Derogacje na szczeblu europejskim są uzasadnione. Powinny być objęte procedurą współdecydowania. Analizowane są kryteria, które muszą być spełnione, zanim derogacja zostanie przyznana. Kryteria te mogłyby zostać wpisane już do aktu legislacyjnego, czyli w pierwszej procedurze współdecydowania. Zostaną opracowane warsztaty z ekspertami z państw członkowskich aby rozważyć możliwości rozwiązania tego problemu. KE była zaniepokojona brakiem dostępu do informacji. Informacje muszą być podstawowe i dostępne na stronach internetowych. Jest to najlepszy środek przekazu informacji. Nie można też obciążać obywateli zbyt dużą ilością informacji. Nie należy dopuścić do zamieszczania informacji poufnych, które mogłyby być wykorzystane przez terrorystów. Kwestia inspekcji jest podejściem bardzo zdecentralizowanym. Nie można wykluczać możliwości inspekcji niezapowiedzianych. KE nie poszerzyła zakresu stosowania o rurociągi i platformy wiertnicze. KE dostrzega potrzebę przyjęcia odpowiednich regulacji np w zakresie platform wiertniczych. Jest to odrębny temat. KE zajmie się tym publikując komunikat dotyczący bezpieczeństwa instalacji offshore i platform wiertniczych. Co do rurociągów przeprowadzana jest analiza, która stwierdzi czy regulacje prawne są konieczne.

Ader Janos Zwiększenie świadomości obywateli w kwestii informacji o wypadku i działaniu w przypadku wypadku jest istotna i musi być zamieszczana w internecie. Występuje cały szereg informacji o charakterze technicznym, które byłyby publikowane. Protokół kontroli dokonany na miejscu, dostępny w Internecie, może być wykorzystywany w złych zamiarach. Nie zwiększa to bezpieczeństwa obywateli. Jeśli obok istniejącego zakładu chemicznego umieszczony ma być kolejny to zobowiązanie wynikające z mocy prawa polegałoby na złożeniu parametrów, które wynikają już z istnienia danego zakładu. W momencie certyfikacji, w razie odmowy przekazania informacji przez zakład, nie nastąpi jego uruchomienie. Poprzez wsparcia urzędowe takie dane obligatoryjnie będą przekazywane nowym przedsiębiorstwom.