Kontrola niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi cz II niebezpieczne substancjeWestlund Asa Ważne są zharmonizowane kryteria derogacyjne, które powinny być uregulowane poprzez akt legislacyjny. Oznacza to również procedurę współdecydowania. Derogacje udzielane przez państwa członkowskie w odpowiednich warunkach, powinny dotyczyć tylko pewnych aspektów. Wszystkie powinny być przedstawiane w sposób rzetelny, oceniane na podstawie danej sytuacji. Niezbędne są przepisy, które pozwolą KE na szybkie reagowanie. Podejście KE w sprawie dostępności informacji jest wyważone. Nie ma możliwości różnicowania informacji dostępnych w internecie i dostępnych dla obywateli. Informacja musi być dostępna dla ludzi. Do zakresu stosowania należy włączyć rurociągi i platformy wiertnicze. Magazynów czasowych-przejściowych nie ma również w zakresie stosowania. Pojawia się pytanie jak długo można przechowywać daną substancję zanim zostanie ona wprowadzona do zakresu stosowania Dyrektywy. KE nie może wykluczać kontaktu człowieka z niebezpiecznymi substancjami przez drogi oddechowe lub substancjami rozpuszczonymi w wodzie. Są to możliwe źródła zagrożenia w przypadku awarii.

Schlyter Carl Przejrzystość to najbardziej kosztowne działanie służące bezpieczeństwu. Maksimum przejrzystości niesie korzyści pod katem gospodarczym i bezpieczeństwa.Niepokojąca jest logika jaką zaproponowała KE w sprawie ograniczenia instalacji. Należy pokryć te instalacje, które są niebezpieczne. Celem Dyrektywy jest ochrona środowiska i obywateli w przypadku awarii. Liczba instalacji musi być ograniczona w zależności od tego co się produkuje, a nie od wyborów politycznych służących utrzymaniu niezmienionej liczby. Substancje w rurociągach są niebezpieczne i powinny być objęte Dyrektywą. Roczny cykl kontroli jest konieczny.

Wils Sabine Przy użyciu Rozporządzenia CLP nie można zredukować zakresu stosowania. Dyrektywa SEVESO III musi być wzmocniona i rozszerzona. Celem Dyrektywy jest zapewnienie najwyższego poziomu ochrony dla obywateli, pracowników, środowiska. Należy rozszerzyć zakres stosowania. Chemikalia np. rakotwórcze, powinny znaleźć się w Załączniku 1 jak i inne substancje, które mogą mięć późniejszy wpływ na stan zdrowia. Dyrektywa powinna obejmować również rurociągi, platformy jak i zakłady CCS. Jest to technologia w powijakach, która może być ryzykowna. Należy również zwrócić uwagę na transport i przechowywanie substancji na dworcach, przy torach kolejowych. Nie można dopuścić do takich wypadków jak np. w Reccio. Dyrektywa powinna obejmować niebezpieczne odpady, gdzie dochodziło do wypadków śmiertelnych. Konieczne jest ulepszenie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i dostępu do informacji. Ograniczenia KE w kwestii dostarczania informacji idą za daleko. Społeczeństwo trzeba informować jakie substancje są przetrzymywane w ich sąsiedztwie. Niezbędna jest ocena ryzyka i działań w ramach bezpieczeństwa i nie może być żadnych ograniczeń. Komunikacja operatorów po awariach musi być publiczna pod względem szkód i podejmowanych działań. Przejrzystość to jeden z istotnych elementów, który decyduje o skuteczności SEVESO III. Interesy komercyjne nie mogą mieć pierwszeństwa nad interesami bezpieczeństwa. Zakłady wysokiego ryzyka powinny być raz w roku kontrolowane. Należy również wprowadzić niezgłaszane inspekcje. Istotne jest ulepszenie standardów bezpieczeństwa.