Kontrola niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi cz I niebezpieczne substancjeKontrola niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi sprawozdawca: Ader Janos Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Środowiska.

Przegląd, rozpoczęty w 2008, uzasadniony był potrzebą dostosowania Dyrektywy europejskiej do nowych przepisów dotyczących klasyfikacji substancji niebezpiecznych tzw. Rozporządzenie CLP. Jest to zharmonizowany globalny system klasyfikacji substancji niebezpiecznych. Główny zamysł Dyrektywy z 1996 roku nie został zmieniony. Obecna Dyrektywa okazała się skuteczna w redukowaniu zasięgu największych wypadków i ich konsekwencji. Co roku ma miejsce 20-25 poważnych wypadków. Jest to zbyt wysoka liczba. Ważne jest zmniejszanie liczby wypadków i ich konsekwencji m.in. poprzez dopracowywanie odpowiednich ram prawnych. Głównym celem działań KE jest łatwe dostosowanie się do jednolitego systemu klasyfikacji substancji niebezpiecznych. Konieczne jest utrzymanie poziomu ochrony, minimalizując wpływ na zakres stosowania Dyrektywy. Zmiany w systemie, w przyszłości, mogą zmienić zakres stosowania dyrektywy SEVESO III, dlategoniezbędne jest wprowadzenie mechanizmu korelacyjnego. Niebezpieczne substancje muszą widnieć w załączniku do Dyrektywy SEVESO III, w zależności od stopnia toksyczności. Istotne jest polepszenie egzekwowania przepisów. Podstawowe cele zmian w dyrektywie dotyczą zwiększenia ochrony mieszkańców i dostępu do informacji. Informacja o zagrożeniach i odpowiedniego zachowania obywateli w przypadku dojścia do tragedii, powinna być zawsze dostępna opinii publicznej poprzez internet. Niezbędne są szczegółowe zasady konsultacji publicznych, zwłaszcza jeżeli chodzi o dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Ochrona podstawowych praw obywateli w sprawach wiążących się z ich bezpieczeństwem jest istotna. Niezbędne jest także zaostrzenie standardów w zakresie inspekcji.

Ader Janos Niezbędna jest zmiana Dyrektywy. Przyjęte akty prawne muszą być do siebie wzajemnie dostosowane. Należy zrealizować cel spójności różnych aktów prawnych. Cel polityczny to utrzymanie bez względu na okoliczności obecnego poziomu ochrony. Nie należy otwierać nowych spraw zawartych już w aktach prawnych. Konieczne są dyskusje z przedstawicielami branży, sektora, organów pozarządowych. Złożone propozycje dzielą się na dwie kategorie: merytoryczne i techniczne. Tematem spornym, w odniesieniu do Załącznika 1, jest kwestia projektu. Przedstawiciele sektora i grup politycznych reprezentują odmienne stanowisko niż KE. Po zmianie Dyrektywy SEVESO III musi zostać dokonana analiza na ile wzrośnie udział przedsiębiorstw, których dotyka zagadnienie. Jest wiele przedsiębiorstw, które będą należały do zakresu stosowania Dyrektywy SEVESO III. Przedstawiane liczby są rozbieżne. Przemysł przedstawia szacunki mówiące o wzroście o ok. 30% przedsiębiorstw których będzie dotyczyła Dyrektywa. KE mówi o redukcji 2%. Konieczne jest określenie rzeczywistej liczby przedsiębiorstw, których będzie dotyczył akt. Po debacie z ekspertami okazało się, że jest 5% substancji, które są na nowo wprowadzane na listę. Liczba przedsiębiorstw, których akt dotyczy, wzrośnie o 3-5%. Różnice między KE a przemysłem wynikają z dwóch elementów. Przemysł nie uwzględnia, że duża cześć materiałów niebezpiecznych pojawia się w bardzo małych ilościach. Ilości te odpowiadają potrzebom laboratoriów. Zatem substancje nie są wytwarzane w ilościach, które powodowałyby przejście przedsiębiorstwa w zakres stosowania Dyrektywy. Przemysł również nie uwzględnił, że w licznych przypadkach substancje, które są wpisywane na listę, są wytwarzaneprzez przedsiębiorstwa które już wcześniej należały do zakresu stosowania dyrektywy. Takie przedsiębiorstwa będą wytwarzać o jedną substancję więcej. Państwa członkowskie muszą uzyskać możliwość rozważenia wprowadzenia poszczególnych substancji do zakresu stosowania Dyrektywy. Istotna jest dostępność publiczna do informacji. Osoby w bezpośrednim pobliżu danego przedsiębiorstwa muszą otrzymywać informacje o sposobie i rodzaju produkcji, własności substancji, zachowania w przypadku wypadku. Nie wszystkie informacje powinny być umieszczane w internecie. Ważne jest zachowanie bezpieczeństwa i tajemnicy handlowej. Przedsiębiorstwa narażone są na ataki ze strony terrorystów. Konieczna jest analiza informacji pod kątem bezpieczeństwa i następnie ich upublicznianie. Istotne są badania lokalne. Połowa przedsiębiorstw stosujących SEVESO III będzie dotknięta sprawą regularnego badania emisji zakładów. Kontrole emisji musza być prowadzone w sposób powiązany co prowadziłoby do redukcji obciążeń administracyjnych.