Bezpieczeństwo poważanych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi niebezpieczne substancjeBezpieczeństwo poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi

J. Henin: Do sprawozdania wprowadzona została bardzo duża liczba poprawek. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia światowe, należy zwrócić uwagę na kilka sektorów, które wydają się zbyt mało przedstawione w tym dokumencie jak np. transport odpadów nuklearnych. Konieczne jest wzięcie pod uwagę wypłaty pracowników, którzy będą musieli wziąć udział w ewentualnym procesie ratunkowym, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.

L. Kolarska – Bobińska: Sieci powstałe między interesariuszami mogą odegrać ważną rolę. Zapewnienie takiego samego poziomu ochrony w państwach członkowskich jest głównym celem dyrektywy.

P. Toia: Najnowsze technologie i zabezpieczenia pozostają podatne na zagrożenia w zderzeniu z klęskami żywiołowymi, których nie można przewidzieć. Europejskie działania polityczne, powinny zapewnić najwyższy poziom prewencji i bezpieczeństwa. Należy zapewnić adekwatność regulacji prawnych w tym obszarze. Bardzo ważne jest informowanie i kontrolowanie. Trzeba jednak znaleźć równowagę między bezpieczeństwem pracowników, środowiska naturalnego i regionu. Niektóre gałęzie przemysłu podejmują ogromne prace, należy, więc znaleźć „złoty środek”. Przygotowania dotkną wszystkie sektory. Potrzebna jest klauzula dotycząca podwykonawców, aby działali oni odpowiednio, co znacznie zmniejszy ryzyko łamania pewnych zasad. Przejrzystość informacji jest niezbędna jednak zbyt wielka ich ilość może być obciążeniem dla obywateli. Informacje powinny być odpowiednio przygotowane, bo ilość nie oznacza jakości. Priorytetem jest bezpieczeństwo.

M. Rivasi: Dyrektywa powinna brać pod uwagę ocenę ryzyka, która przygotowana będzie przez przedsiębiorców i kontrolowana przez odpowiednie władze. To społeczeństwo najczęściej ponosi skutki awarii, należy, więc szczególnie zadbać o bezpieczeństwo. Przedstawiciel KE: Dyrektywa Seveso przewiduje wprowadzenie systemu prewencyjnego. Należy zapewnić odpowiednie procedury w przedsiębiorstwach i odpowiednie informacje dla społeczeństwa.

Niebezpieczne substancje - oznaczenie substancji toksycznych

Niebezpieczne substancje – oznaczenie substancji toksycznych

Obywatele muszą wiedzieć, w jaki sposób powinni postępować i w jaki sposób mogą się zabezpieczyć przed ryzykiem. Społeczność musi być nie tylko poinformowana, ale i przygotowana do odpowiedniego działania. Kwestia inspekcji są niezwykle istotne. Organy kontrolujące muszą być niezależne. Również częstotliwość kontroli jest sprawą bardzo ważną. W państwach członkowskich nie ma zharmonizowanych procedur i warto by wprowadzić przepisy odnośnie odszkodowań. Jeśli chodzi o terminy, to niektóre przedsiębiorstwa w powinny od razu dostosować się do dyrektywy, ale nie będzie to raczej możliwe. Transport substancji niebezpiecznych jest sprawą niezwykle ważną i może on tworzyć zagrożenia, jednak to prawo transportowe jest tu właściwe do wprowadzenia odpowiednich przepisów. Jeśli chodzi o podmorskie rurociągi naftowej, to w tym roku pojawi się propozycja aktu prawnego, który będzie regulował kwestie takich instalacji, jest to konieczne.

J.-P. Audy: Firmy powinny posiadać odpowiednie ubezpieczenia biorące pod uwagę ewentualność wystąpienia poważnego wypadku. Firma British Petroleum posiadała takie ubezpieczenia, co zapewniło pokrycie przynajmniej części odszkodowań. Takie poważne kwoty nie mogą później wpływać na finanse publiczne.